Cadeaubox Nederland

Bericht 7 september 2015

Op 25 augustus 2015 werd het faillissement van Cadeaubox Nederland B.V., gevestigd te (6825 MD) Arnhem aan de Meander 551, opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

Aan concurrente en aan preferente crediteuren kon geen uitkering worden gedaan.
Dit bericht kan zonodig gebruikt worden om aan de fiscus te overleggen in verband met eventueel terug te vorderen omzetbelasting.

Met vriendelijke groet,
W.W. Korteweg
curator

Bericht 14 augustus 2014

Zoals bericht in mijn laatste bericht van 9 januari 2014, heeft de afgelopen periode zich nog een groot aantal crediteuren gemeld en een vordering ingediend via het claimformulier op de website. Indien crediteuren een vordering hebben ingediend via het claimformulier, is de vordering bij ons bekend en krijgt u van ons geen bevestiging van uw vordering anders de bevestiging van het indienen.

Mijn werkzaamheden in dit faillissement zijn bijna afgerond. Naar verwachting zal het faillissement komend najaar worden afgewikkeld. Ik heb vastgesteld dat er - gelet op de stand van de boedel - geen uitkering kan worden gedaan aan de crediteuren. Ik kan mij voorstellen dat dit niet het bericht is waar u op zat te wachten, doch een ander conclusie is niet mogelijk.

Voor de goede orde bericht ik u nog dat door mij onderzocht is wat de mogelijkheden waren voor aansprakelijkstelling van bijvoorbeeld de bestuurders voor het tekort van de de boedel. De conclusie daarvan is geweest dat een actie - kort gezegd - niet zinvol is, nu zelfs als daartoe gronden zouden bestaan er onvoldoende kans op succes zou zijn, nog daargelaten de zeer beperkte mogelijkheden van verhaal.

Zodra het het faillissement zal worden afgewikkeld, streven wij ernaar iedereen per e-mail daarvan op de hoogte te stellen; in ieder geval zullen wij op de website een bericht plaatsten. Voor meer informatie verzoek ik u om deze website in de gaten te houden. Vriendelijk verzoek ik u hierbij om mijn berichtgeving nader af te wachten.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
Curator

Bericht 9 januari 2014

Gewijzigd bericht met betrekking tot het bericht van 13 november 2013.

In mijn vorig bericht van 13 november 2013 heb ik u bericht dat indien u niet bij ons bekend bent, u in de gelegenheid wordt gesteld uw vordering in te dienen door een e-mail te sturen aan mariken@daanlegal.nl. Vanwege de grote aantallen crediteuren die zich nu nog steeds melden, is de verwerking per e-mail niet mogelijk. Om die reden verzoek ik u uw vordering in te dienen via het claim formulier (particulier) dat u bovenaan deze pagina vindt. Dit bericht geldt ook voor de crediteuren die hun vordering al reeds per e-mail hebben ingediend. Alle informatie over uw vordering waaronder het bedrag wordt dan rechtstreeks op een lijst bijgewerkt.

Voor meer informatie over de afwikkeling van het faillissement verzoek ik u om deze website in de gaten te houden.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
Curator

Bericht 13 november 2013

Afwikkeling van het faillissement van Cadeaubox B.V.

In de afgelopen maanden zijn wij druk doende geweest om alle crediteuren te informeren over het faillissement van Cadeaubox B.V.

Wij streefden ernaar om de vorderingen van alle consumenten en dienstverleners te bevestigen voor 1 december van dit jaar. Dit is gelukt en inmiddels hebben alle bekende crediteuren een bevestiging van hun vordering ontvangen.

Indien u nog geen bevestiging van uw vordering heeft ontvangen, is het mogelijk dat u niet bekend bent bij ons. U wordt door deze in de gelegenheid gesteld om uw vordering alsnog in te dienen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan mariken@daanlegal.nl met vermelding van het openstaande bedrag.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
Curator

Verklaring

Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland te Zutphen van 16 mei 2013 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cadeaubox Nederland B.V.(onder gelijktijdige intrekking van de surséance van betaling van 25 april 2013), gevestigd te 6825 MD Arnhem aan de Meander 551. Mevrouw mr. S.S. van Nijen werd benoemd tot rechter-commissaris en ondergetekende werd aangesteld als curator.

Vanwege het zeer grote aantal schuldeisers in dit faillissement wil ik via deze website hen op de hoogte stellen en houden van de in dit faillissement aangetroffen situatie en de in de komende tijd van belang zijnde ontwikkelingen; het is helaas voor mij onmogelijk om alle schuldeisers persoonlijk te benaderen en/of hen (telefonisch) te woord te staan.

Sedert 25 april jl ben ik in overleg met de licentiegever van Cadeaubox Nederland B.V. intensief doende geweest om te bekijken of de activiteiten van Cadeaubox Nederland B.V. voortgezet konden worden; dit zou namelijk in het belang van de schuldeisers – waaronder de bezitters van de cadeauboxen – zijn, nu daarmee de kans op (gedeeltelijke) betaling en waardebehoud van de cadeauboxen het beste gewaarborgd zou zijn.

Op 15 mei jl bleek dat een voortzetting van de activiteiten door Cadeaubox Nederland B.V. niet tot de mogelijkheden behoorde en was ik dus genoodzaakt de rechtbank te vragen de eerder verleende surseance van betaling om te zetten in een faillissement. Op dat moment ging ik er van uit dat er mogelijk nog wel een kans bestond op een doorstart van de activiteiten na faillissement; ook in die situatie zou van een reële beperking van de schade voor de schuldeisers sprake kunnen zijn. Inmiddels is de hoop daarop ook ijdel gebleken en lijkt een afwikkeling noodzakelijk.

Deze site zal in de komende dagen worden voorzien van een mogelijkheid voor de bezitters van de cadeauboxen om hun vordering in te dienen door middel van een op deze site te plaatsen formulier; ook zal dan de mogelijkheid geboden worden om eventuele vragen per e-mail te stellen.

Tot die tijd verzoek ik u nog geduld te hebben in deze voor u als schuldeiser zeer vervelende situatie en deze website in de gaten te houden.

Met vriendelijke groet,

Wouter Korteweg
curator